Systemy detekcji gazu - CO/LPG

system detekcji gazu w garażu podziemnym

W naszym asortymencie zabezpieczeń przeciwpożarowych Klienci znajdą również systemy detekcji gazu - CO/LPG. Systemy detekcji gazu instalujemy m.in. w garażach, na parkingach podziemnych. Wykrywają one zagrożenia pochodzące od gazów takich jak: tlenek węgla CO, tlenki azotu NOx lub opary cieczy LPG.

 

Normy dotyczące systemów detekcji gazu CO/LPG

Stosowanie detekcji tlenku węgla (CO) i mieszaniny propan-butanu (LPG) w garażach podziemnych wynika z zapisów w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690): Dział III. Rozdział 10 „Garaże dla samochodów osobowych”.

Zgodnie z normą PN-EN 50545-1 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów toksycznych i palnych w garażach oraz tunelach – Część 1: Podstawowe wymagania funkcjonale i metody badań dotyczące wykrywania i pomiaru tlenku węgla oraz tlenków azotu, stosuje się trzy wartości progów alarmowych /alarm 1 – 30 ppm; alarm 2 – 60 ppm; alarm 3 – 150 ppm/, przy których musi zostać włączona wentylacja aby usunąć nadmiar spalin. Należy pamiętać że wyżej wymieniona norma nie odnosi się do wykrywania mieszaniny propan-butanu. Dla LPG stosuje się najczęściej wskaźnik DGW (Dolna Granica Wybuchowości), a czujniki skalibrowane są następujące stężenia: alarm 1 - 10% DGW, alarm 2 – 20% DGW; alarm 3 – 30% DGW.

 

Jak montowane są systemy detekcji gazu CO/LPG?

Montaż detektorów CO i LPG jest wprost podyktowany właściwościami fizykochemicznymi wykrywanych gazów. Mieszanina propan-butanu jest w zależności od składu blisko dwa razy cięższa od powietrza i zalega przy podłodze. Tlenek węgla wchłaniający się do organizmu drogami oddechowymi posiada gęstość zbliżoną do powietrza, a po schłodzeniu spalin miesza się z powietrzem. Detektory LPG montuje się tak, aby dolna krawędź detektora była nie wyżej niż 0,3 m a detektory CO należy montować na wysokości 1,5m - 1,7m od podłogi.

Systemy detekcji oprócz detektorów należy wyposażyć w tablice ostrzegawcze przed wjazdem do garażu „Nie wjeżdżać/Nadmiar spalin” w garażu wzdłuż dróg „Uwaga/Nadmiar spalin” oraz „Nie wchodzić/Nadmiar spalin” na klatkach schodowych przed wejściem do garażu.


INSTALPOŻ - najskuteczniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe

Czytaj więcej