Systemy detekcji gazów - CO/LPG

Stosowanie detekcji tlenku węgla (CO) i mieszaniny propan-butanu (LPG) w garażach podziemnych wynika z zapisów w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690): Dział III. Rozdział 10 „Garaże dla samochodów osobowych”.

Zgodnie z normą PN-EN 50545-1 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów toksycznych i palnych w garażach oraz tunelach – Część 1: Podstawowe wymagania funkcjonale i metody badań dotyczące wykrywania i pomiaru tlenku węgla oraz tlenków azotu stosuje się trzy wartości progów alarmowych /alarm 1 – 30 ppm; alarm 2 – 60 ppm; alarm 3 – 150 ppm/ przy których musi zostać włączona wentylacja aby usunąć nadmiar spalin. Należy pamiętać że wyżej wymieniona norma nie odnosi się do wykrywania mieszaniny propan-butanu. Dla LPG stosuje się najczęściej wskaźnik DGW (Dolna Granica Wybuchowości) a czujniki skalibrowane są następujące stężenia: alarm 1 - 10% DGW, alarm 2 – 20% DGW; alarm 3 – 30% DGW.

Montaż detektorów CO i LPG jest wprost podyktowany właściwościami fizykochemicznymi wykrywanych gazów. Mieszanina propan-butanu jest blisko dwa razy cięższa od powietrza (zależy od składu) i będzie zalegać przy podłodze . Tlenek węgla posiada gęstość zbliżoną do powietrza, a po schłodzeniu spalin będzie mieszał się z powietrzem. Do organizmu człowieka wchłania się drogami oddechowymi. Detektory LPG montuje się tak aby dolna krawędź detektora była nie wyżej niż 0,3 m a detektory CO należy montować na wysokości 1,5m - 1,7m od podłogi.

Systemy detekcji oprócz detektorów należy wyposażyć w tablice ostrzegawcze przed wjazdem do garażu „Nie wjeżdżać/Nadmiar spalin” w garażu wzdłuż dróg „Uwaga/Nadmiar spalin” oraz „Nie wchodzić/Nadmiar spalin” na klatkach schodowych przed wejściem do garażu.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

nasz adres

InstalPoż
ul. Wojska Polskiego 10/7
34-400 Nowy Targ

serwis 24h

tel: 500-689-047

napisz do nas

biuro@instalpoz.com.pl